The dead are dancing – Toni Childs

Bài này đeo headphone, vặn to đùng lên + nhắm mắt nghe khi ngồi giữa một quán cf to đùng trong Bitexco ngày nắng thật quá đã. Cứ như là cả cái Bitexco có rớt đánh ùm xuống giữa đầu mình cũng chỉ đến thế thôi.

Album tên là “House of Hope” nhưng tương đối là đen tối. Mà đen tối thì sao?

…When we have the courage to share our darkest parts and our purest nature with each other we are evolution in action. We are creating our own ‘House of Hope’Toni Childs